Schriftelijke vraag
Art. 35 RvO

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Datum: 6 januari 2021

Onderwerpen: Overzicht alle woningbouwontwikkelingen op Goeree-Overflakkee tm 2029

Het college wordt verzocht de volgende vragen* schriftelijk te beantwoorden:


Het overzicht woningbouwontwikkeling (bijlage 2 bij de college brief) geeft locaties en
aantallen van bouw en sloop in de categorieen zeker, waarschijnlijk en reserve.

 • De vraag is om welke categorieen woningen gaat het en voor wie? Kunt u per locatie de
  doelgroep noemen, het typewoning en beoogde prijsklasse en of het gaat om een
  cooperatiewoning of een koopwoning.

 • Kunt u aangeven waar in deze bouwplanning de huisvesting van arbeidsmigranten en
  statushouders is meegenomen?

 • In hoeverre sluit de woningbouwontwikkeling tm 2029 aan op de behoefteraming voor de
  verschillende categorieen? We zien dit tenminste graag uitgesplitst naar sociale
  huurwoningen, woningen voor ouderen (onderscheiden naar sociale huurwoning en
  koopwoning) en woningen voor starters.

 • Hoe is de beleidsinzet van Smart Water – groei van de eilandelijke economie met als
  impact meer werkgelegenheid – vertaald in de planning voor de
  woningbouwontwikkeling?

 • Welke beleidsuitgangspunten liggen ten grondslag aan de bouwplanning tm 2029? Is het
  doel groei van het aantal inwoners en potentieel meer medewerkers beschikbaar hebben
  op het eiland, of is het doel huisvesten van de autonome groei van de eilandelijke
  bevolking, of een ander doel?

 • Wat is de samenhang met het college doel om vitale kernen te stimuleren? Hiervoor
  verwijzen we ook naar de brief van de Dorpsraad Den Bommel.

 • Welke feitelijke kansen en belemmeringen/knelpunten zijn er voor de bouwambities van
  het college bij de Provincie?

Aanleiding:


Bij de actielijst voor de raadsbijeenkomst d.d. 10 december 2020 is onder nummer TZ.20.6
(voorheen actieplunt 800) een college brief met bijlagen over de woningbouwproductie ter
kennis gebracht van de raad. Bijlage 2 toont de bouwplanning in de categorieen zeker,
waarschijnlijk en reserve tm 2029. In uw brief maakt u melding dat in groen de
bouwproductie van Oost West wonen zichtbaar is gemaakt. Echter, in notubiz is deze
markering niet te zien.


Het overzicht noemt aantallen bouwproductie. Echter, de PvdA wil inzicht in voor wie wordt
gebouwd en of dit voldoende is voor een vitaal eiland in de toekomst. Ook of voor een brede
doelgroep (starters, huurders sociale huurwoningen, middenhuur, ouderen, statushouders
e.d) wordt gebouwd c.q. woningen beschikbaar komen.


Daarnaast lijkt er een keuze te zijn gemaakt om bepaalde kernen te ontwikkelen en andere
niet. Dat zien we terug in de prestatie-afspraken met Oost West wonen. Hierin wordt
genoemd dat in Sommelsdijk/Middelharnis, Ouddorp en Goedereede nieuwbouw gaat
plaatsvinden. We zien daarover zorg bij de dorpsraad van Den Bommel. Hun brief
(ingekomen stuk 20.138, raadsbijeenkomst 28 januari 2021) maakt het belang van bouwen
om vitaal te blijven nog eens duidelijk. De dorpsraad signaleert omissies in de integraliteit
van beleid rond het bouwen. Wel een IHP gericht op een vitale kern, doch geen
bouwprestaties met Oost West Wonen voor Den Bommel, noch toekomstgerichte plannen
voor private bouw.


De wethouder heeft meerdere keren in raad benoemd dat de provincie niet helpend is aan de ambities van het college. Wij willen graag precies inzicht hebben in de kansen en belemmeringen/knelpunten die op provincie niveau liggen.

Indiener:
Cees Grinwis
PvdA