11 december 2020

Aan: college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee
[per e-mail aan info@goeree-overflakkee.nl en griffie@goeree-overflakkee.nl]

Betreft: toekomstvisie Den Bommel

Geacht college, geachte raad,

Als dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde vinden het fijn te constateren dat de gemeente Goeree-Overflakkee wil investeren in Den Bommel en hier ook de noodzaak inziet. Het is goed dat de inwoners mogen participeren in de visievorming hieromtrent en dat wij als dorpsraad op 28 oktober jl. overleg hebben kunnen voeren met medewerkers van onze gemeente. We merken dat het IHP in Den Bommel niet los gezien kan worden van de verdere ontwikkeling van het dorp en we willen dan ook graag onze visie over de toekomst van Den Bommel met u delen.

Nieuwbouw

Om Den Bommel vitaal te houden zou het goed zijn dat er – op niet al te lange termijn – nieuwbouw komt. De afgelopen jaren zijn er nauwelijks woningen gebouwd in Den Bommel, zeker als we dit vergelijken met andere kernen. Nieuwbouw in Den Bommel lijkt ons logisch en vanzelfsprekend: het dorp ligt dichtbij de wegen N59 en A29 en is daarmee aantrekkelijk voor forenzen die werken in de regio Rotterdam, Dordrecht en West-Brabant. Daarnaast is er ook vanuit de jongeren die opgegroeid (20-30 jarigen) zijn in Den Bommel vraag naar woningen.

Vanuit de huidige woonvisie van de Gemeente Goeree-Overflakkee (2018-2024) is Den Bommel geen prioriteit. Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, vragen we ons, als dorpsraad, ten zeerste af in hoeverre de plannen zoals ze nu zijn opgenomen in het IHP (namelijk nieuwbouw van basisscholen en Bommelstee), realistisch zijn voor Den Bommel. Wanneer er namelijk vrijwel geen nieuwe huizen worden gebouwd, zal volgens de prognoses, het inwonersaantal van Den Bommel dalen. De twee basisscholen die er nu nog zijn, zijn al (relatief) klein. Er wordt gebouwd voor de komende 50 jaar: hoe realistisch is het om te verwachten dat deze scholen zullen blijven bestaan? Hetzelfde geldt voor een multifunctioneel centrum (Bommelstee): hoe groot zal de bezettingsgraad zijn wanneer er steeds minder inwoners zullen zijn in Den Bommel? Wanneer we de woonvisie en het IHP volgen, lijkt het veel meer voor de hand liggend om de scholen en Bommelstee, op de plek waar ze nu staan, te handhaven. Immers, er is nog niet zo heel lang geleden flink geïnvesteerd in Bommelstee. Deze investering is nog niet afgeschreven. De schoolgebouwen zouden kunnen worden gerenoveerd. Grootschalige renovatie past, met het oog op duurzaamheid, hergebruik van materialen en lagere milieulast, goed in de visie op duurzaamheid van de Gemeente Goeree-Overflakkee. Bovendien is huidige locatie zichtbaar, centraal gelegen en goed bereikbaar met het OV.

Multifunctioneel

Echter, door de gunstige ligging is Den Bommel voor nieuwe bewoners aantrekkelijk. Voorwaarde is wel dat het dorp ook een aantal basisvoorzieningen kan bieden. Essentieel is dat er basisonderwijs is, inclusief voor- en naschoolse opvang. Ook kinderopvang (dagopvang voor 0-4 jaar) is een basisvoorziening. We denken hierbij expliciet aan meer dan alleen een peuterspeelzaal, immers, werkende ouders hebben behoefte aan kinderopvang voor de gehele dag. Daarnaast is een medisch centrum waar huisarts, fysiotherapeut, consultatiebureau, maatschappelijk werk, trombosedienst en andere medische en zorgaanbieders gebruik van maken een aanwinst voor het dorp. Ook heeft het dorp voorzieningen nodig voor ontspanning: een multifunctioneel centrum en een sportaccommodatie. Een logische aanvulling op dit geheel is de brandweer (vrijwillig en/of dagdienst). De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan gebaat zijn bij een vestiging in dit geheel. Zo maken we Den Bommel een toekomstbestendig dorp dat aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, zowel eigen jeugd als van buiten het eiland. Bovendien, door voorzieningen te combineren ontstaat er een meerwaarde voor alle betrokken partijen. Immers, wanneer voetbalvereniging VVDB en de sporthal kleedruimtes delen, er in de winter gebruik kan worden gemaakt van de zaal tijdens de winterstop, kantinefaciliteiten kunnen worden gedeeld, wanneer de scholen gebruik kunnen maken van zowel de sporthal als de voetbalvelden, wanneer alle medische en zorg faciliteiten onder één dak zitten, dan levert een enorme meerwaarde op; niet alleen financieel, maar vooral ook wat betreft betrokkenheid, ontmoeting en samenwerking. Door de brandweer te betrekken, kunnen ook zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, komt er plek vrij voor woningbouw op de plaats van de oude brandweerkazerne en kan de tijdelijke huisvesting van de veiligheidsregio aan de N59 komen te vervallen. De locatie aan de oostkant van de schaapsweg is een goede uitvalsbasis voor beide brandweerdiensten.

Voorkeurslocaties

In de eerste verkenning naar aanleiding van de kansenversneller, zijn de drie voorkeurslocaties (ten oosten van de Schaapsweg) te snel als niet mogelijk aangemerkt, met name omdat er blokkades liggen vanuit de Provincie Zuid-Holland. Contact met de Provincie leert dat deze mogelijkheid nog niet is onderzocht. Wij verzoeken u dan ook dit alsnog te onderzoeken. Tijdens het overleg met de gemeente is door de stedenbouwkundige aangegeven dat over 30 jaar bebouwing aan de oostzijde van de Schaapsweg wel mogelijk is. Als het nu niet kan met als argument dat de historische contouren van het dorp moeten worden gevolgd, dan kan het niet zo zijn dat het inzicht hieromtrent over 30 jaar volledig is veranderd. Immers, historische contouren veranderen niet zo snel. Als het dan kan, zou het nu ook mogelijk moeten zijn.

Toekomstbestendig

Zoals u zult begrijpen, heeft de optie waarbij uitgegaan wordt van een ambitieus, toekomstbestendig multifunctioneel centrum aan de oostzijde van de Schaapsweg onze voorkeur. We verzoeken u om samen met ons dorp en met ons als dorpsraad een integrale toekomstvisie te ontwerpen, zodat Den Bommel een veelbelovende, vitale toekomst tegemoet kan zien. Een toekomst met diverse aantrekkelijke functies (IHP) en een groeiende woningvoorraad, rekening houdend met uitbreidingspotentie van de kern Den Bommel aan de oostzijde van de Schaapsweg. We realiseren ons dat dit een langer proces zal worden dan waar oorspronkelijk van uit is gegaan. Echter, de uitkomst hiervan is voor zowel het dorp als voor de gemeente, van grotere waarde en zorgvuldigheid is dan ook geboden. Daarnaast zouden we ook de mogelijkheden tot renovatie, hergebruik en transformatie van het bestaande vastgoed nader onderzocht willen hebben.

Wij zijn als dorpsraad altijd van harte bereid en gemotiveerd om onze visie nader toe te lichten. We danken u voor uw inzet voor ons dorp en rekenen op uw steun. Mogen we volgende maand een reactie van u tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,

namens de Dorpsraad Den Bommel-Zuidzijde:

Lennard de Jager – penningmeester
José de Jong – voorzitter
Jan Meinster – secretaris