PERSBERICHT

22 juli 2021

Waarom wordt Goed Scheiden Loont in Goeree-Overflakkee ingevoerd?

Begin maart hebben alle bewoners van Goeree-Overflakkee een speciale folder ontvangen met daarin uitgebreide informatie over het nieuwe tariefsysteem Goed Scheiden Loont dat per 1 januari 2022 ingaat. De gemeente Goeree-Overflakkee is al goed op weg om het afval te scheiden. Met de komst van het tariefsysteem wordt daar nu een verbeterslag in gemaakt.

Waarom een nieuw afvalsysteem?
De landelijke overheid wil dat inwoners minimaal 75% van hun huishoudelijk afval gescheiden aanbieden en heeft de richtlijn vastgesteld dat wij nog maar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar mogen produceren. Daarnaast betalen we extra belasting voor het verbranden van restafval. Dat is letterlijk weggegooid geld. Het zorgt dus voor een flinke kostenstijging dat de inwoner uiteindelijk moet betalen.

Het grote voordeel van Goed Scheiden Loont voor de inwoners is dat zij met dit tariefsysteem nu zelf invloed hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De inwoner betaalt voor iedere keer dat de restafvalcontainer wordt leeggemaakt of restafval in de verzamelcontainer wordt geworpen. Door het afval goed te scheiden hou je dus minder restafval over en kun je ook een lagere afvalstoffenheffing betalen.

Uitkomsten sorteeranalyse restafval
In november 2020 heeft de RAD in samenwerking met de gemeente een sorteeranalyse uitgevoerd op het restafval. Hierbij zijn steekproefsgewijs containers leeggemaakt en geanalyseerd op de inhoud. Daaruit is gebleken dat van de totale inhoud van de container, dat is 224 kilogram per inwoner per jaar nog ruim 135 kilogram per inwoner per jaar uit herbruikbare grondstoffen bestaat. Slechts 89 kilogram per inwoner per jaar bestaat uit daadwerkelijk restafval. Er valt dus nog een wereld te winnen! 

Gebruikers van grijze restafvalcontainers
Bewoners die gebruik maken van een grijze restafvalcontainer hebben begin mei een brief ontvangen met informatie over de omwisselingsactie voor de GFT- en restafvalcontainers. De nieuwe containers zijn gebonden aan het adres en zijn voorzien van een adressticker en een chip. Met ingang van 1 januari 2022 worden de containers volgens het nieuwe tarievensysteem leeggemaakt. Het aantal keren dat de container is geleegd wordt via de chip uitgelezen en dat wordt doorgegeven aan SVHW. De inwoners kunnen via de restafvalteller op de website van SVHW nakijken hoe vaak zij restafval hebben aangeboden en wat de kosten daarvoor zijn.

De voertuigen kunnen alleen containers leegmaken die zijn voorzien van chip, dus het verwijderen van de chip uit de containers is eigenlijk zinloos omdat de container dan ongeleegd aan de weg blijft staan. Daarbij worden de kosten voor het verwijderen van de chip bij de gebruiker in rekening gebracht (volgens artikel 8.1.h. van het Uitvoeringsbesluit van de gemeente Goeree-Overflakkee).

Verzamelcontainers voor restafval
In de loop van dit kwartaal zullen alle verzamelcontainers voor restafval zijn voorzien van een toegangsregistratie of waar nodig zijn extra containers vervangen of bijgeplaatst. Voor aanvang van de plaatsingswerkzaamheden ontvangen de bewoners die hier gebruik van maken een brief met daarin alle relevante informatie.

De bewoners die aangesloten zijn op de verzamelcontainers hebben een milieupas ontvangen die toegang geeft tot de container, maar ook te gebruiken is voor de milieustraat. Ook de milieupas is gebonden aan het adres en bevat een chip, waarmee per 1 januari 2022 het aantal keren dat men restafval in de container gooit wordt doorgegeven aan SVHW.

                                                                                                                                              

Westmaas, 22 juli 2021