College van B & W Goeree-Overflakkee
[Per e-mail aan info@goeree-overflakkee.nl]

Geacht college,

Als dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om onze zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan “Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan ’t Haringvliet”, zoals dit op 7 november 2018 ter inzage is gelegd overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. U gebruikt voor dit ontwerpplan referentienummer Z -18-105299. Wij hebben onze zienswijze afgestemd met de ‘werkgroep leven, bouwen en wonen in Den Bommel’ (verder: werkgroep).

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt melding gemaakt van het uitbreiden van de kleine drie kernen met 250 woningen. Als elke kern een derde deel toegewezen zou krijgen dan zou dit voor de kern Den Bommel om 83 woningen gaan. Het valt de dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde op dat er in het ontwerp bestemmingsplan geen ruimte is gereserveerd om deze 83 woningen een plaats te geven in de huidige kern Den Bommel. Dit stelt ons niet gerust, omdat de werkgroep en wij uit de breedte van de inwoners signalen ontvangen dat – van jong tot oud – behoefte bestaat aan passende woonruimte. Wij zien dan ook de wens en noodzaak voor uitbreiding. Onze zienswijze is dan ook om deze “reservering in voorraadruimte”, zoals u dat noemt, op te nemen in dit bestemmingsplan. Immers, als dat in dit plan niet wordt opgenomen, waar dan wel?!

Ontvolking van kleine kernen, als gevolg van het ontbreken of verminderd aanbod van passende huisvesting of voorzieningen is iets waar we voor willen waken. Bij nieuwbouw kan krimp en ontvolking worden voorkomen, doordat er binnen het dorp verhuist kan worden. Een andere gedachte is dat uitbreiding met woningen ook betekend dat onze verenigingen, scholen, kerken, stichtingen, maar ook ondernemers hiervan kunnen profiteren. Immers, zij geven zin, plezier en/of meerwaarde aan wonen en leven in Den Bommel.

Goed om hier te vermelden is dat de werkgroep en wij een enquête voorbereiden om de woonbehoefte binnen en buiten (is er behoefte om naar DB te verhuizen) Den Bommel te meten. In de eerste helft van 2019 hopen we de resultaten binnen te hebben en met u te delen.

Een opmerking die we ontvingen van de werkgroep is dat er belang gehecht zou moeten worden aan het
aanpakken van de rotte plekken in onder andere de Julianastraat. Een bestemmingswijziging van garages
naar ‘wonen’ aldaar is hier zeer gewenst.

We adviseren u om bij de aanwezigen van het goedbezochte raadsbezoek van 9 november 2018 eens te
verifiëren hoe zij bovenstaande zien. We hebben tijdens dit bezoek, wandelend door Den Bommel, naast
enkele pareltjes, ook een aantal rotte plekken laten zien. We verwijzen hiervoor naar het (foto)verslag van
raadslid Van der Boom, welke wij op onze website hebben geplaatst: Kernbezoek Gemeenteraad Goeree Overflakkee

De dorpsraad gelooft dat een voortvarende aanpak zal leiden tot een positieve impuls van de straat en het
dorp. We vertrouwen op uw medewerking hieraan!

Met vriendelijke groet,

Drs. ing. Jan A. Meinster
SECRETARIS DORPSRAAD DEN BOMMEL / ZUIDZIJDE