Aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee
[per e-mail aan info@goeree-overflakkee.nl]

Betreft: IHP en woningbouw Den Bommel – locatie keuze

 

Geacht college,

Door middel van deze brief willen we u informeren over het verloop van het proces rondom het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) en woningbouw in Den Bommel en onze zorgen daarover met u delen. Het gaat hier over de (vervangende) nieuwbouw van de twee basisscholen en verenigingsgebouw Bommelstee.

Op 6 mei 2020 is er door de IHP projectleiding een kansenversneller georganiseerd waaraan vele betrokkenen deelnamen. De uitnodigingen hiervoor waren ruim van tevoren verstuurd en bijlagen zijn per post naar alle deelnemers verstuurd. Tijdens de kansenversneller is allereerst gekeken naar de wensen van alle betrokkenen en vervolgens naar mogelijke locaties.

 

Breed aanbod clusteren

Wat betreft de wensen werd al snel duidelijk dat er unaniem een voorkeur was voor een zo breed mogelijk aanbod geclusterd, dan wel onder één dak. Wanneer we het over een breed aanbod hebben, dan gaat dit, naast de scholen en Bommelstee, ook over een combinatie met de voetbal, brandweer, een rouwkamer, kinderopvang, huisarts, fysiotherapeut, GGD/consultatiebureau, trombosedienst/bloedprikken en alle mogelijke andere diensten. Door gezamenlijk gebruik te maken van een gymzaal, kleedruimtes, kantine/bar en multifunctionele ruimtes, wordt samenwerking gestimuleerd en wordt het gebruik geoptimaliseerd.

Vervolgens is er gekeken naar mogelijke locaties. Ook hierbij kwam unaniem een voorkeurslocatie naar voren. Dit betreft het gebied aan de oostkant van de Schaapsweg, ten noorden van de voetbalvelden. Hiermee zou het maximale uit het IHP-project gehaald kunnen worden. Daarnaast is gesproken over de huidige locatie van de scholen en Bommelstee. Tenslotte is door een individuele deelnemer de locatie Zuid en de locatie IJsbaan ingebracht.

Deze kansenversneller heeft in juli een vervolg gekregen. Hierbij was slechts een heel klein deel van de oorspronkelijke deelnemers aanwezig. Wellicht heeft het er mee te maken gehad dat, in tegenstelling tot de eerste keer, de uitnodigingen kort van tevoren zijn verstuurd. Bij de tweede bijeenkomst waren lang niet alle betrokken partijen vertegenwoordigd.

 

Oost versus IJsbaan

Tijdens deze bijeenkomst is door de projectleider gemeld dat de locatie Oost, na intern ambtelijke toets en omdat de provincie vast niet zou meewerken, niet haalbaar was. Daarom is gekeken naar de andere drie locaties en bleek dat locatie IJsbaan het meest voor de hand zou liggen. Deze zal dan ook verder worden onderzocht. De locaties aan de oostzijde van de Schaapsweg bleken niet binnen de contouren van de dorpskern te liggen. Deze grenzen zijn tijdens de eerste bijeenkomst niet kenbaar gemaakt. Op dit punt begrijpen we dat de provincie sterke invloed heeft, maar vragen we van u (als college) wel om hierover de dialoog aan te gaan met de provincie. Over locatie IJsbaan merken we verder op dat deze qua koppeling met groen en kreken een mooie locatie is, maar een MFC niet aan een afgelegen dorpsrand hoort. Een zichtlocatie vlakbij infrastructuur (wegen, OV) ligt veel meer voor de hand.

Als dorpsraad van Den Bommel/Zuidzijde hebben we moeite met het proces en de richting waarop het IHP dreigt te gaan, omdat er te weinig draagvlak is voor de ‘gekozen’ locatie. De locatie IJsbaan is door de betrokkenen in juli immers niet als voorkeurslocatie opgegeven. Alle betrokkenen hebben locatie Oost als voorkeur en nu wordt deze op basis van een eerste interne verkenning meteen van tafel geveegd.
De locatie Oost heeft als voordeel dat deze in het verlengde ligt van de voetbalvelden. Door voor deze locatie te kiezen kunnen de kleedruimtes bij de nieuw te bouwen gymzaal ook door de voetbal gebruikt worden en kunnen de scholen gebruik maken van de voetbalvelden. Dit is op de locatie IJsbaan niet mogelijk. Bovendien is een belangrijk voordeel voor locatie Oost de uitbreiding van Den Bommel met nieuwbouw nu mogelijkheden voor inbreiding de komende jaren – laat staan decennia! – zeer beperkt zijn.

Er wordt aangegeven dat de locatie Oost te duur zou zijn en stedenbouwkundig niet mogelijk zou zijn. Het zou ook betekenen dat de provincie erin zou moeten worden geraadpleegd, en wellicht het Waterschap, vanwege de Schaapsweg. Wij hebben als dorpsraad gevraagd of we het onderzoeksverslag hiernaar mogen inzien. Tot op heden hebben we deze helaas nog niet gekregen.

 

Visie voor de komende 50 jaar

We begrijpen dat deze locatie Oost wellicht wat ingewikkelder ligt dan andere locaties. Echter, de bouw van een ambitieus multifunctioneel centrum waarin alle faciliteiten en voorzieningen van Den Bommel een plek bij elkaar krijgen, is waardevol genoeg om grondig onderzocht te worden. Sterker nog, we verwachten hierop een integrale visie voor de dorpskern Den Bommel, waarbij niet alleen het MFC een plek krijgt, maar waarbij duidelijk wordt waar en hoe het dorp naar de toekomst kan groeien. Woningbouw op de vrijkomende locaties ‘scholen en Bommelstee’ zal hierop niet het antwoord moeten zijn. We begrijpen dat dit niet eenvoudig is én tijd kost. Een project als dit wordt gebouwd voor de komende 50 jaar, minimaal. Het zou een gemiste kans zijn om nu te kiezen voor een relatief eenvoudige oplossing, terwijl er unaniem is gekozen voor een ambitieus project op een locatie die hier bij past.

Daarom vragen we u om een vaste reservering voor 50 a 60 woningen voor de komende 9 jaar (dus tot 2030), aanvullend op de 6 die u heeft opgenomen in uw ‘Woningbouwprogramma 2017-2020 en 2020-2030’. Dat is zo’n 6 woningen per jaar.

 

Medewerking voor Den Bommel

We willen u als college, in het belang van Den Bommel, vragen om samen met ons te kiezen voor een multifunctioneel centrum in een omgeving waar groei en potentie zit waarmee we Den Bommel op de kaart zetten: een project waarin alle partijen betrokken zijn en waarbij woningbouw mogelijk is. We vertrouwen op uw vasthoudende en proactieve medewerking en verwachten ook een inspanningsverplichting van de gemeente richting de provincie.

Vanzelfsprekend gaan we hierover graag het gesprek met u aan. We kijken uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groeten,

Lennard de Jager – penningmeester
José de Jong – voorzitter
Jan Meinster – secretaris

Namens Dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde