Vroegsignalering

In ons land en ook in onze gemeente vindt bijna ongemerkt een grote verandering plaats. Was ons land tot voor kort een verzorgingsstaat, waarbij de overheid overal voor zorgde, langzamerhand verandert ons land in een participatiesamenleving, waarbij eigen kracht, zelfredzaamheid, en participatie van burgers kernbegrippen zijn.

 

Uitgangspunt is dat mensen zelf de regie hebben over hun leven en zelf waken over de kwaliteit van hun leven. Iedere burger heeft (idealiter), een eigen netwerk waar op teruggevallen kan worden. (denk aan mantelzorgers) Wanneer dat netwerk op een bepaald moment ontoereikend is, dan wel ontbreekt, kan een hulpvraag gedaan worden bij de gemeente. Die overlegt met betrokkene hoe ondersteuning op maat geleverd kan worden, waarbij betrokkene zelf de regie houdt.

 

Op zich een prima idee, maar er zitten ook risico’s aan de participatiesamenleving. Wanneer iemand – door welke oorzaak dan ook – niet meer in staat is de regie over zijn leven te voeren, kan zo iemand in de problemen komen. (b.v. eenzaamheid, schulden, dementie, drank- en drugsgebruik, huiselijk geweld, etc.)

 

Het is zaak dat de dreigende risico’s op verschillende terreinen  zo vroeg mogelijk gesignaleerd, onderkend worden en ook opgepakt worden, zodat er tijdig gehandeld kan worden. We noemen dat vroegsignalering. Voor die vroegsignalering is samenwerking tussen de inwoners van ons dorp en de professionals essentieel.

 

Door vroegsignalering leveren b.v. leerkrachten, buren, coaches sportverenigingen, middenstandsvereniging, familie en vrienden een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van problemen. Hoe je die signalen herkennen kunt, waarop je letten moet en wat je daarmee doen moet, daarvoor organiseert de gemeente (i.s.m. de Dorpsraad) één of meerdere ‘niet pluis’ trainingen.

 

Voor wat betreft het doorgeven van die signalen is het belangrijk dat er een of meerdere aanspreekpunten zijn  binnen het dorp, waar u terecht kunt. Voor Den Bommel is dat op dit moment ds. de Borst, Schaapsweg 36, 0187-611301, bdeborst@versatel.nl. Hij neemt de signalen in ontvangst en speelt die door naar de betreffende professionals.

 

Alleen SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat Den Bommel een dorp is en blijft waar jong en oud wil (blijven) wonen.